fbpx
Datum održavanja: 28. april
10.00h - 17.00h
Edukacijski centar i Online uživo
Seminar je ograničen na 14 učesnika!

Opis:

Interna kontrola je proces koji provode svi nivoi menadžmenta i radnici kompanije sa svrhom podrške ostvarenju ciljeva vezanih uz poslovanje, izvještavanje i usklađenost s eksternom i internom revizijom i regulativom. Efikasno upravljanje rizicima nemoguće je bez efikasnog sistema internih kontrola, posebno u trenutnim okolnostima pandemije na koje je teško utjecati i upravljati istima. Upravljanje rizicima i procesima direktno je povezano sa sistemom internih kontrola. U doba pandemije izazvane COVID 19, povećanjem rizika i nesigurnosti u poslovanju, sistem internih kontrola sve više dobiva na značaju.

Interna revizija je kontrolna funkcija koja stvara dodatnu vrijednost na način da nezavisno i objektivno procjenjuje učinkovitost upravljanja rizicima i kontrolama. Interna revizija pomaže kompaniji u ispunjenju ciljeva i poboljšanju poslovanja. Interna revizija ima posebnu ulogu, budući da procjenjuje efikasnost sistema internih kontrola i upravljanja rizicima i to u svim poslovnim procesima i svim organizacijskim jedinicama. Svojim preporukama interna revizija utječe na smanjivanje rizika na prihvatljivu razinu, stoga bi odjel interne revizije trebala imati svaka kompanija, a ne samo one kojima je to zakonska obaveza. 

Efikasnost internih procesa i mjerenje rizika povezanih uz iste sve više dolazi u fokus svakodnevnog poslovanja. Fokus je na optimizaciji rukovođenja, s akcentom na značaj internih kontrola i ulogu interne revizije u upravljanju rizicima i procesima, u cilju postizanja što veće efikasnosti i izvrsnosti u poslovanju.

Kroz interaktivni seminar će vas voditi dr.sc Mirna Pajević Rožajac, ovlašteni eksterni i interni revizor.

Cilj seminar:

Cilj edukacije je moći identifikovati potencijale pomoću postojećih upravljačkih instrumenata tokom rada, analizirati temeljne procese i rizike i istaknuti mjere za optimizaciju. Fokus je na upravljanju po principu vrijednost za novac, upravljanju rizicima i procesima kroz internu kontrolu, reviziju i efikasnu komunikaciju. 

Cilj radionice je kroz više praktičnih primjera i vježbi upoznati učesnike sa: 

Seminar je namijenjen:

Vlasnicima i svim razinama menadžmenta u kompaniji ili instituciji, tim liderima i projekt menadžerima, internim i eksternim revizorima, odjelima upravljanja rizicima i kontrolom kvaliteta, interne revizije, računovodstva i finansija, radnicima koji rade na usklađenosti poslovanja i izvještavanja, unaprijeđenju poslovnih procesa te svima onima koji učestvuju u izradi internih akata (procedura, smjernica, uputstava, uputa za rad i sl.).

Teme i raspored edukacije
 • 10.00 – 11.15
  Definicija i područje primjene internih kontrola, COSO model internih kontrola
 • 11.30 – 12.30

  Osnova, primjena i uloga interne revizije, međunarodni i regulatorni okvir

 • 13.30. – 14.30
  IZRADA MAPE PROCESA Definicije, karakteristike, upravljanje, vrste i analiza procesa
 • 14.45 – 15.45
  IZRADA REGISTRA RIZIKA  Definicije, karakteristike, upravljanje, vrste i analiza rizika
 • 15.45 – 16.00
  Pitanja prije nego što zvoni za kraj časa
Predavač

mirnadr.sc. Mirna Pajević Rožajac, ovlašteni eksterni i interni revizor

Rođena je u Sarajevu, gdje završava osnovnu i srednju školu, nakon čega upisuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, te diplomira 2009. godine u oblasti finansijskog menadžmenta i magistrira na istom fakultetu 2011. godine u oblasti makrofinansijskog menadžmenta. Nakon toga upisuje doktorski studij na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kreiran u okviru Tempus projekta u suradnji s Faculty of Economics and Business, University of Vienna i Faculty of Economics, University of Ljubljana, smjer Menadžment / Business koji s uspjehom završava odbranom doktorske teze 2016. godine u oblasti finansijskog menadžmenta. Nosilac je mnogih priznanja i nagrada, od kojih se ističe da je dva puta bila nosilac „Summa cum laude“ (diplomski i postdiplomski studij završen sa najvećim priznanjem).

Svoju profesionalnu karijeru započinje u konsultantskoj kući na poslovima praćenja propisa, predavanja i poslovnog konsaltinga, koji regulišu oblasti računovodstva, revizije, finansija, poreza, kontrolinga i radnih odnosa i sl. Nakon toga nastavlja sa radom u telekom sektoru na poslovima finansijskog kontrolinga i troškovnog računovodstva i nastavlja se razvijati u dijelu projekt menadžmenta i graditi karijaru većinom kao finansijski konsultant.

Tokom svoje poslovne karijere završila je niz stručnih i specijalističkih seminara i treninga, te postala ovlašteni eksterni i interni revizor za oblast privredu, finansijske institucije, informacione tehnologije i budžet, certificirani računovođa, sudski vještak, ekspert iz oblasti nekretnina i upravljanja imovinom i konsultant sa višegodišnjim radnim i predavačkim iskustvom.

Cijena

Kotizacija za učešće na seminaru Značaj internih kontrola i revizije u efikasnom upravljanju rizicima i procesima iznosi 395,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 24. aprila iznosi 355,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 310,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

Cijena uključuje:

In-House edukacije

Za dodatne mogućnosti, informacije i ponudu organizacije InHouse edukacije.