fbpx
Seminar: Upravljanje ključnim kupcima (KAM)
Datum održavanja: 17.10.2023.
10.00h - 17.00h
Edukacijski centar i Online uživo
Seminar je ograničen na 14 učesnika!

Opis:

U današnje vrijeme svaka ljudska djelatnost podrazumijeva odnos u kome jedna strana nešto prodaje, a druga strana je spremna da za to alocira određena finansijska sredstva da bi to kupila. Međutim, uvijek postoje “kupci” koji su značajniji od ostalih.

Navedeno pravilo ne važi samo u poslovnim odnosima koji su zasnovani na ostvarivanju profita, kao najvažnijem indikatoru uspješnosti poslovanja, nego i u nevladinom sektoru gdje postoje donatori koji su značajniji od drugih. Uspješnost rada nevladine organizacije zavisi od kvaliteta i uspješnosti prezentacije određenog projekta koji se nudi donatorima da ga finansiraju.

Uspješno poslovanje sa ključnim kupcima predstavlja ključ poslovanja svake kompanije, a dugoročno i opstanka iste.U današnje vrijeme, “klatno moći“ je u najvećem broju slučajeva na strani ključnih kupaca. Što su prihodi koje kompanija na osnovu njih ostvaruje veći, to je teže sa njima poslovati. Da bi zaštitile svoj profit kompanije moraju usvojiti sofisticirana znanja i vještine u upravljanju svojim poslovanjem, ostvariti profitabilan način upravljanja ključnim kupcima i osigurati postizanje dugoročnih poslovnih ciljeva.

Kroz interaktivni seminar će vas voditi dr.sc. Sead Bašić, vrhunski menadžer sa dugogodišnjim iskustvom u internacionalnim kompanijama.

Cilj seminara:

Polaznici će znati primijeniti KAM na vlastitoj organizaciji pomoću alata, modela i strategija kojima će optimalno analizirati i organizirati resurse te odrediti faktore atraktivnosti i rangirati ključne kupce. U praktičnoj vježbi definirat će postojeći prodajni ciklus koristeći SWOT i analizu Porterovih “Pet sila” te provesti strategiju diferencijacije proizvoda ili usluga. Dijagnostičkom studijom organizacije svoje kompanije polaznici će biti sposobni implementirati i održavati KAM.

Vještine koje ćete steće na edukaciji:

Seminar je namijenjen:

Seminar je namijenjen vlasnicima i menadžmentu kompanija, specijalistima u prodajnom kontrolingu, prodajnim analitičarima, menadžerima ključnih kupaca te direktorima ili voditeljima prodaje, zaposlenicima kompanije koji sarađuju sa ključnim kupcima i ostalim zaposlenicima kompanije koji žele usvojiti vještine upravljanja ključnim kupcima.

Teme i raspored edukacije
 • 10.00 – 11.30
  Prodajni proces kao završna faza u procesu razmjene (generički pristup);
  Izvrsnost kao imperativ uspjeha;
  Osnovna podjela kupaca;
 • 11.40 – 13-15
  Ko su ključni kupci?;
  Podjela kupaca u odnosu na njihov potencijal (kategorizacija kupaca);
  Upravljanje ključnim kupcima (KAM);
 • 13.45 – 15.00
  Ključni kupaci vs.transakcijski kupaci;
  Faze u procesu poslovanja sa ključnim kupcima;
  Kriteriji donošenja odluka kod ključnih kupaca;
 • 15.15 – 16.30
  Kreiranje portfolija ključnih kupaca;
   Izgradnja kvalitetnog i dugoročnog odnosa s ključnim kupcima;
 • 16.30 – 17.00
  Primjeri iz prakse i razmjena iskustava učesnika edukacije.
Predavač

dr. sc. Sead Bašić

Rođen u Sarajevu, gdje završava osnovnu i srednju školu, nakon čega upisuje Ekonomski fakultet, gdje i diplomira. Magistarski studij kreiran od strane Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i University of Turin, Faculty for business conducting (Scuola di Amministrazione Aziendale) uspješno završava i stječe dualnu diplomu Magistra ekonomskih nauka iz oblasti poslovnog upravljanja i European Master of Business Administration (MBA). Nakon toga se upisuje na doktorski studij na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kreiranog u okviru Tempus projekta u suradnji s Faculty of Economics and Business, University of Vienna i Faculty of Economics, University of Ljubljana, smjer Menadžment / Business koji s uspjehom završava odbranom doktorske teze pod nazivom “Primjena koncepta upravljanja ključnim kupcima u zemljama u tranziciji – teorijski i empirijski aspekti”.

U toku dosadašnjeg profesionalnog angažmana dr. Bašić je stekao praktična znanja iz različitih oblasti ekonomije. Od marta 1996. godine počinje svoju profesionalnu karijeru i do danas je radio u nekoliko različitih kompanija uključujući i nekoliko svjetski renomiranih kompanija kao što su Unilever, Heineken i Henkel, te domaćih kompanija kao što su ASA PVA, ASA PSS i Prevent BH na pozicijama country manager, direktor preduzeća ili direktor robnih marki, obavljajući odgovarajuće poslove i zadatke. Tokom svoje dosadašnje profesionalne karijere je pohađao veliki broj treninga koji su organizirani unutar kompanija u kojima je u tom trenutku radio. Trenutno je zaposlen na poziciji direktora za razvoj preduzeća TABS d.o.o. Sarajevo. Osim toga, Sead je napisao više članaka i uvodnika za različite stručne časopise te je više puta gostovao kao gost predavačna različitim predmetima dodiplomskog i postdiplomskog studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu iz oblasti menadžmenta, marketinga ili prodaje.

Cijena

Kotizacija za učešće na seminaru Upravljanje ključnim kupcima  iznosi 395,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 10. oktobra iznosi 355,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 310,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

Cijena uključuje:

In-House edukacije

Za dodatne mogućnosti, informacije i ponudu organizacije InHouse edukacije.